SÄÄNNÖT

Kärkkäisten sukuseura on perustettu v. 1951.

Kärkkäisten Sukuseuran voimassaolevat säännöt on oikeusministeriö vahvistanut v. 1994 ja ne ovat sisällöltään seuraavat, myöhempine muutoksineen:

1 §

Yhdistyksen nimi on Kärkkäisten Sukuseura ry. ja kotipaikka Helsinki.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Kärkkäisten suvun henkisen ja aineellisen kulttuurin yhdyssiteenä sekä kerätä ja julkaista suvun vaiheita ja jäseniä koskevia tietoja, kuvauksia ja tutkimuksia. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää sukukokouksia ja toimittaa julkaisuja sekä suorittaa tutkimuksia suvun vaiheista ja jäsenistä.

3 §

Yhdistyksen jäsenillä on oikeus perustaa paikallisia sukukerhoja, joiden säännöt on jätettävä sukuhallituksen hyväksyttäviksi.

4 §

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen Kärkkäisten suvun jäsen sekä hänen puolisonsa. Suvun jäseniksi katsotaan kaikki ne henkilöt, joiden sukunimi on Kärkkäinen tai jommankumman vanhemman tai jonkun isovanhemman sukunimi on tai oli Kärkkäinen. Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä myös muu sellainen henkikö, joka on kiinnostunut sukuseura- ja kotiseututoiminnasta.

5 §

Yhdistyksen asioita hoitavat sukuhallitus, sukuneuvosto ja varsinaiset sekä ylimääräiset sukukokoukset. Sukuhallituksen muodostavat sukuvanhin, varavanhin, kirjuri, rahainvartija sekä kahdeksan muuta varsinaisen sukukokouksen valitsemaa jäsentä. Sukuneuvostoon valitaan varsinaisessa sukukokouksessa vähintään kaksikymmentä (20) jäsentä, mikäli mahdollista eri puolilla maata asuvista sukuseuran jäsenistä. Sukuhallituksen ja sukuneuvoston toimikausi kestää varsinaisten sukukokousten välisen ajan.

6 §

Sukuhallitus huolehtii yhdistyksen tarkoitusten toteuttamisesta, vastaa sukuseuran varojen käytöstä ja esittää varsinaiselle sukukokoukselle kertomuksen toiminnastaan ja tilityksen varojen käytöstä. Sukuneuvoston tehtävänä on auttaa sukuhallitusta sen toiminnassa ja sen jäsenten erityisenä tehtävänä on toimia yhdyshenkilöinä sukuhallituksen ja paikallisten sukukerhojen sekä muiden mahdollisten suvun paikallistoimintojen välillä.

7 §

Sukuhallituksen puheenjohtajana on sukuvanhin ja varapuheenjohtajana varavanhin. Sukuhallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi neljä jäsentä on läsnä. Sukuhallituksen kokoonkutsumistavasta päättää sukuhallitus.

8 §

Sukuneuvoston koollekutsumisesta päättää sukuhallitus, jonka on kutsuttava sukuneuvosto koolle myös, jos vähintään 10 sukuneuvoston jäsentä sitä pyytää. Kutsu kokoukseen on lähetettävä kirjeitse sukuneuvoston jäsenille vähintään 14 päivää ennen kokousta, ellei sukukokous toisin määrää. Kokous on päätösvaltainen, jos viisitoista (15) sukuneuvoston jäsentä on läsnä. Sukuhallituksen jäsenet ovat oikeutettuja osallistumaan äänivaltaisina sukuneuvoston kokouksiin. Sukuneuvosto valitsee keskuudestaan puhemiehen ja varapuhemiehen ensimmäisessä varsinaisen sukukokouksen jälkeen pitämässään kokouksessa. Sukuseuran hallituksen jäseniä ei kuitenkaan voida valita näihin tehtäviin.

9 §

Yhdistyksen jäsenet käyttävät päätösvaltaansa sukukokouksessa. Varsinainen sukukokous pidetään joka kolmas kalenterivuosi kesä-, heinä- tai elokuussa sukuhallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen sukukokous kutsutaan koolle sukuhallituksen päätöksellä tai mikäli vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutettuja jäseniä sitä yhdistyslain mukaisesti kirjallisesti vaatii.

10 §

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Kunkin tilikauden tilinpäätös ja toiminta-kertomus esitetään vahvistettavaksi ensimmäisessä tilikauden päättymisen jälkeen pidettävässä varsinaisessa sukukokouksessa, joka myös päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Yhdistyksen tilintarkastajien toimikausi alkaa varsinaisen sukukokouksen pitämisvuoden alusta ja jatkuu seuraavaa varsinaisen sukukokuksen päättämisvuotta edeltäneen vuoden loppuun.

11 §

Yhdistyksen jäsenet ovat velvollisia suorittamaan jäsenmaksun, jonka suuruuden varsinainen sukukokous määrää joko kultakin kalenterivuodelta tai varsinaisten sukukokousten väliseltä ajalta. Sukuseuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai maksukyvyn huomattavan heikentymisen perusteella.

12 §

Kutsun varsinaiseen tai ylimääräiseen sukukokoukseen ilmoittaa sukuhallitus vähintään kuukautta ennen kokousta joko jäsenille lähettävällä kirjeellä tai Helsingin Sanomissa ja vähintään kahdessa sukukokouksen pitämismaakunnan alueella ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistavalla ilmoituksella. Sukukokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

13 §

Varsinaisessa sukukokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Esitetään edellisen varsinaisen sukukokouksen jälkeen päättyneiden tilikausien tilinpäätökset, toimintakertomukset ja tilintarkastajien lausunnot.

6. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

7. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus.

8. Valitaan sukuvanhin, varavanhin, kirjuri, rahainvartija ja muut hallituksen jäsenet.

9. Valitaan sukuneuvoston jäsenet.

10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille vähintään kaksi varamiestä.

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian sukukokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


14 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa sukuvanhin yksin tai varavanhin, kirjuri ja rahainvartija kaksi yhdessä.

15 §

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä varsinaisessa sukukokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.